Pravidla soutěže

1.   Organizátorem soutěže „Malý záchranář" je Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.

2.   Soutěž je určena pro žáky základních škol. Školu reprezentuje čtyřčlenné družstvo složené pouze z žáků 4. a 5. třídy. V čele družstva stojí určený kapitán družstva. Soutěž je vhodná pro chlapce i dívky. O složení družstva rozhodne ředitel školy.

3.   Soutěž se koná ve dvouletém cyklu. Probíhá ve dvou kolech: oblastním a krajském. Termíny a místa konání soutěží vyhlašuje organizátor. (Každá škola se oblastního kola soutěže účastní jednou za dva roky)

4.   V průběhu dvou let se pořádají oblastní kola soutěže. Jednou za dva roky se koná krajské kolo, kterého se účastní první dvě vítězná družstva oblastních soutěží. Věkové složení členů nominovaných družstev na krajské kolo musí v den soutěže odpovídat žákům ze 4. a 5. třídy. Vítěz krajského kola soutěže se stane na dva roky držitelem putovního poháru a do dalšího krajského kola jej musí předat HZS kraje.

5.   Soutěž je zaměřena na tyto tématické okruhy:

  • Používání telefonních linek tísňového volání
  • Varovný signál „Všeobecná výstraha"
  • Příprava evakuačního zavazadla
  • Činnost integrovaného záchranného systému
  • Poskytování první pomoci při zraněních
  • Živelní pohromy - zásady chování při jejich vzniku
  • Požární prevence
  • Osobní bezpečí

 6.   Soutěž se skládá z teoretické a praktické části.

a)   Teoretická část zahrnuje plnění testů o 15 až 20 otázkách ze stanovených tématických okruhů. Testy jsou plněny i hodnoceny u soutěžících samostatně. Za každou správnou odpověď získá soutěžící 1 bod a družstvo získá celkový počet bodů součtem za všechny členy svého družstva.

b)   Praktická část se odehrává na 6 až 10 praktických soutěžních stanovištích, na nichž členové družstva plní společně úkoly zadané rozhodčím. V případě rozporu rozhodne o plnění úkolu za družstvo jeho kapitán. Za správné splnění úkolu na praktickém stanovišti může družstvo obdržet maximálně deset bodů (náročnější disciplíny na krajském kole mohou být hodnoceny až dvaceti body). Body přidělí rozhodčí na stanovišti.

c)   Některé soutěžní disciplíny na praktických stanovištích se mohou plnit na čas. Přepočet času na body se provede až po splnění disciplíny všemi soutěžícími družstvy. Nejlepší výkon se ohodnotí 10 body. Ostatním družstvům se přidělí body na základě výpočtu, který před zahájení soutěže stanoví ředitel závodu.

7.   Celkové hodnocení družstva se stanoví součtem bodů teoretické i praktické části.

8.   O konečném pořadí v případě bodové shody mezi dvěma a více družstvy rozhoduje celková výše bodů za znalostní test. Pokud je i tam shoda, rozhodne hodnocení na vybraném praktickém stanovišti, které určí před zahájením soutěže ředitel soutěže.

9.   Za organizaci a regulérnost soutěže odpovídá ředitel soutěže, jmenovaný organizátorem. Za organizaci a regulérnost na jednotlivých stanovištích odpovídají rozhodčí na stanovištích, které do těchto funkcí nominují spoluorganizátoři soutěže.

10. Soutěžící družstva žáků jsou doprovázeny dospělou osobou, která nese po dobu konání akce za děti odpovědnost. Tento doprovod nemůže zasahovat do plnění soutěžních disciplín a testů.

11. Pokud má družstvo s sebou náhradníka, ten se nemůže účastnit plnění soutěžních úkolů.

12. Během soutěže může být pro soutěžící připravena doprovodná aktivita, která není započítána do hodnocení soutěže. Může však být samostatně vyhodnocena. (Např.: literární, výtvarná soutěž aj. )

13. Školy budou o připravované soutěži vyrozuměny pozvánkou s propozicemi nejpozději 1 měsíc před pořádanou akcí. Družstva soutěžících škol se přihlásí organizátorovi zasláním vyplněné přihlášky nejpozději 14 dní před konáním akce.

14. HZS kraje bude na svých internetových stránkách informovat veřejnost o pravidlech, plánovaných termínech a místech soutěží a o výsledcích soutěží.